Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu “#BIEGAJBEZMASECZKI” 2021
1. Postanowienia ogólne
 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą “#BiIEGAJBEZMASECZKI” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Walkingpad sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie (62-081 Tarnowo Podgórne ), przy ul. Budowlanych 1a wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000881592, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847 z późn. zm.).
 5. Konkurs jest przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Instagram oraz Facebook pod adresem URL https://www.facebook.com/walkingpadpl , https://www.instagram.com/walking.pad/ (dalej “Serwis Instagram” “Serwis Facebook”).
 6. Konkurs nie jest zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z Serwisem Instagram, Facebook. Niniejsze serwisy są w pełni zwolnione z odpowiedzialności za ewentualne roszczenia Uczestników Konkursu.
 7. Konkurs trwa od dnia 18 marca 2021 do dnia 31 maja 2021 do godz. 24:00.
 8. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Zasady Konkursu
 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13 lat) uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

 2. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora, w tym pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora, oraz innych podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji niniejszego Konkursu, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka, rodziców, rodzeństwo i dzieci.

 3. W formie zdjęcia, kolażu, rysunku lub wideo pokaż nam jak używasz bieżnię WalkingPad. Gotowe dzieło umieść na Instagramie lub na Facebooku, pamiętając o oznaczeniu hashtagiem #BIEGAMBEZMASECZKI i @walking.pad (na Instagramie) lub @walkingpadpl (na Facebooku) oraz o obserwowaniu naszego konta na Instagramie lub Facebooku. Nagrodzone zostaną najbardziej kreatywne prace.

 4. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób trzecich.

 5. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej uprawnionej z tytułu praw autorskich lub pochodnych do materiałów nadesłanych przez uczestników organizator zastrzega sobie prawo usunięcia zgłoszenia uczestnika w Konkursie, ewentualnie unieważnienia wyniku danego uczestnika i wystąpienia z żądaniem o zwrot nagrody oraz żądaniem zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez uczestnika praw osoby trzeciej.

 6. Uczestnik ma możliwość dodania więcej niż jednego zgłoszenia konkursowego.

 7. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego ( z prawdziwymi danymi), w serwisie Instagram lub Facebook. Osoba biorąca udział w Konkursie musi mieć publiczne konto na Instagramie. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania zgłoszeń niezgodnych z regulaminem, z regulaminem serwisu Facebook oraz zawierających treści niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz budzących wątpliwość co do autorstwa pracy i drogi pozyskania polubień

 9. Wykonanie zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 3. Nagrody
 1. W konkursie przewidziane jest 15 sztuk nagród w postaci mat antypoślizgowych o wartości 150 PLN.

 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych nagród.

 3. Z każdą nagrodą rzeczową nagrodzony Uczestnik otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną stanowiącą równowartość jednej dziewiątej nagrody rzeczowej. Podatek od nagrody rzeczowej i nagrody pieniężnej w wysokości stanowiącej 10% ich łącznej wartości zostanie pobrany i zapłacony przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż pieniężna część nagrody nie będzie im wypłacona, gdyż zostanie potrącona przez Organizatora na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, do którego zapłaty zobowiązani są nagrodzeni Uczestnicy.
§ 4. Wyniki konkursu
 1. Decyzję o nagrodzeniu zgłoszenia Uczestnika podejmuje Jury powołane przez Organizatora na czas trwania Konkursu, w składzie: Łukasz Stawisiński, Łukasz Bątkiewicz, Konrad Sierzputowski oraz Adam Maziarz. 

 2. Lista zwycięzców będzie ogłaszana na profilu społecznościowym WalkingPad – na Facebooku i Instagramie 4.06.2021.

 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, pseudonimu oraz nadesłanej odpowiedzi na stronie internetowej: www.walkingpad.pl oraz na profilach społecznościowych WalkingPad.

 4. Nagrody będą przesłane Zwycięzcom Konkursu poprzez nadanie przesyłki poleconej lub kurierskiej na podany przez niego adres, w terminie 31 dni roboczych od dnia przyznania nagrody. Koszty przesyłki pokrywa Organizator.

 5. Jury skontaktuje się ze zwycięzcą w ciągu 4 dni od ogłoszenia wyników za pośrednictwem Serwisu społecznościowego w bądź drogą mailową w celu ustalenia miejsca odbioru przesyłki. Adres mailowy Zwycięzcy używany w konkursie będzie także adresem mailowym do korespondencji z Jury.

 6. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody do 31 dnia roboczego po dniu wysyłki (nie odbierze przesyłki wysłanej pod wskazany przez niego adres), prawo do nagrody wygaśnie.

 7. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania nagrody i wygaśnięcie prawa do nagrody.

 8. Z chwilą dodania zgłoszenia, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika z zastrzeżeniem par. 2 ust. 4, 5. na następujących polach eksploatacji:
  1. wykorzystania na stronie internetowej Organizatora
  2. kanałach social media należących do Organizatora
  3. w materiałach mailingowych do bazy klientów Organizatora

 9. Decyzje Jury są ostateczne z zastrzeżeniem par. 3 ust. 2.

 10. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem wybranego przez Uczestnika Serwisu społecznościowego w celu potwierdzenia wygranej.

 11. Nagrodzony uczestnik nie może wymienić nagród rzeczowych na równowartość w gotówce, ani zamieniać ich na inne nagrody.

 12. W przypadku niewydania wszystkich nagród, w szczególności z powodu wpłynięcia mniejszej liczby zgłoszeń, rezygnacji uczestnika z przyjęcia nagrody albo niemożliwości skontaktowania się z uczestnikiem, niewydane nagrody pozostaną do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji, co do sposobu wykorzystania niewydanych nagród.
§ 5. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Nagrodzonych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04 jest Walkingpad Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, adres: ul. Budowlanych 1A, 62-081 Tarnowo Podgórne

 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora, który jest Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani nie będą udostępnianie innym podmiotom. Organizator przetwarzać będzie dane osobowe nagrodzonych Uczestników Konkursu - w celu prawidłowego przekazania nagrody oraz w celu publikacji swoich danych oraz odpowiedzi na stronie www.walkingpad.pl oraz w portalach społecznościowych WalkingPad. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres e - mail, numer PESEL, dane właściwego Urzędu Skarbowego i numer konta oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie, publikacja (odpowiedzi wraz z danymi autorów). Dane osobowe Uczestników nagrodzonych będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego przekazania nagrody oraz wynikający z przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przez okres publikacji odpowiedzi na stronie www.walkingpad.pl oraz na mediach społeczonościowych Walkingpad. Uczestnik poprzez zamieszczenie materiału konkursowego i opatrzenie go odpowiednim hashtagiem, zgłasza swój udział w Konkursie.

 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.Nr 119.1 z dnia 2016.05.04. Dane osobowe podawane są przez Uczestników nagrodzonych dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne, aby wziąć udział w Konkursie. Uczestnicy nagrodzeni mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

 4. Uczestnik Nagrodzony może zażądać dostępu do swoich danych – usunięcia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@walkingpad.pl. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.

 5. Uczestnik Nagrodzony jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku braku powiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z tego faktu, a w szczególności za brak możliwości wydania nagrody.
 6. § 6. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu mogą być składane od dnia rozpoczęcia Konkursu do 30 dni po zakończeniu Konkursu.

 2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja - #BIEGAMBEZMASECZKI 2021”

 3. Reklamacja powinna zawierać: a. imię, nazwisko i dokładny adres osoby reklamującej, adres e-mail i nr telefonu b. dokładny opis i powód reklamacji.

 4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie
  oraz niespełniające wymagań określonych w ust. 3 powyżej nie podlegają rozpoznaniu.

 5. Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi osobę reklamująca o decyzji w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania.

 6. Osoba reklamująca zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji.

 7. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu, składających reklamację jest jego organizator, to jest Walkingpad Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, przy ul. Budowlanych 1A, 62-081 Tarnowo Podgórne. Dane osobowe Uczestników konkursu składających reklamacje, przetwarzane są jedynie w celu jej rozpatrzenia. W tym celu przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, adres osoby reklamującej, adres e – mail, numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób reklamujących jest konieczność rozpatrzenia reklamacji.

 8. Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 9. Prawa osób dokonujących reklamacji to: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych, prosimy o kierowanie pytań pod adres e – mail: info@walkingpad.pl. Uczestnik konkursu składający reklamację ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7. Odpowiedzialność Organizatora
 1. Organizator jako płatnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na prowadzenie Konkursu.
§ 8. Regulamin
 1. Treść regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej www.walkingpad.pl.

 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. W razie jakichkolwiek rozbieżności, decydujące znaczenie ma treść Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz okresu obowiązywania Konkursu bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora: www.walkingpad.pl.

 5. Wszelkie pytania Uczestnik może kierować w wiadomości prywatnej do Walkingpad na portalu Facebook https://www.facebook.com/walkingpadpl lub Instagram https://www.instagram.com/walking.pad/.

§ 9. Podatek od wygranych

 1. Nagrody konkursowe zostaną wydane zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późn. zm.).

§ 10. Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.